Program lojalnościowySzanowni Państwo,

Program Karty Rabatowe kierujemy do Gości, którzy szczególnie doceniają jakość naszych usług. Właśnie z myślą o Nich przygotowaliśmy trzy rodzaje kart, uprawniające do rabatów na usługi hotelowe.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego programu.

REGULAMIN PROGRAMU
„KARTY RABATOWE HOTELU PAŁAC ALEXANDRINUM”

 

Organizatorem Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” jest „Hotel Pałac Alexandrinum” z siedzibą w Gm. Poświętne, pow. Wołomin, 05-326 Krubki-Górki 13a. Program „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” jest programem przeznaczonym dla gości hotelowych. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjenta Karty.

 

§ 1. Definicje

Ilekroć mowa w niniejszym Regulaminie mowa o:
1) Beneficjencie Karty – oznacza to osobę fizyczną, której przyznano Kartę Rabatową i która posiada prawa i obowiązku wynikające z niniejszego Regulaminu;
2) Gościu hotelowym – oznacza to osobę korzystającą z jakichkolwiek usług hotelowych;
3) Grupie ISP – oznacza to Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt sp. z o.o. w Warszawie oraz Kancelarię Prawną Witold Modzelewski;
4) Hotelu – oznacza to „Hotel Pałac Alexandrinum” z siedzibą w Poświętne, Krubki Górki 13a, należący do Witolda Modzelewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Hotel Pałac Alexandrinum Witold Modzelewski”;
5) Karcie Rabatowej – oznacza to kartę rabatową przyznaną na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, której rodzaj został określony w załączniku nr 1 do Regulaminu;
6) Program „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum: - oznacza to przedsięwzięcie przyznawania i stosowania Kart Rabatowych uregulowane w niniejszym Regulaminie;
7) usługach hotelowych – oznacza to wszystkie usługi świadczone przez Hotel, w tym m.in.: usługi wynajmu pokoi, usługi gastronomiczne, usługi (z wyjątkiem usług w zakresie SPA).

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Beneficjent Karty uczestniczy w Programie „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
2. Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
3. Prawa związane z Programem „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3. Uczestnictwo w Programie „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum”

1. W Programie „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” może uczestniczyć osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której przyznana została Karta Rabatowa.
2. Przyznania Karty Rabatowej dokonuje właściciel Hotelu albo osoba przez niego upoważniona.
2. Przystąpienie do Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” dokonuje się poprzez przyjęcie do używania Karty Rabatowej lub podanie danych Beneficjenta Karty, o których mowa w § 6 Regulaminu.
3. Beneficjent Karty może posiadać jedną Kartę Rabatową.

 

§ 4. Karta Rabatowa

1. Beneficjent Karty, któremu przyznano Kartę Rabatową otrzymuje prawo do jej używania a właścicielem Karty Rabatowej jest Hotel.
2. Karta Rabatowa umożliwia dokonywanie zakupów towarów lub usług hotelowych w Hotelu przez Beneficjenta Karty z upustem cenowym określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu na zasadach wynikających z § 4.
3. Beneficjent Karty jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Hotelu o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty Rabatowej.
4. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży Karty Rabatowej Beneficjentowi Karty przysługuje roszczenie o wydanie duplikatu Karty Rabatowej.
5. Prawo używania Karty Rabatowej nie jest zbywalne i może być w każdym czasie odwołane przez Hotel.
6. Karta Rabatowa nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
7. Hotel zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Beneficjenta Karty w momencie realizacji upustu cenowego a w przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Beneficjenta Karty Hotel ma prawo odmówić zastosowania upustów cenowych lub korzyści określonych dla Karty Rabatowej.

 


§ 5. Upusty cenowe i ich realizacja

1. Wysokość upustu cenowego określona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu odrębnie dla każdego rodzaju Karty Rabatowej.
2. Wysokość upustu cenowego może dotyczyć wszystkich towarów lub usług hotelowych albo wybranych towarów lub usług hotelowych. Zakres towarów lub usług hotelowych, których dotyczy upust cenowy, wynika z Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz postanowień  niniejszego Regulaminu.
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu może także określać inne korzyści dla Beneficjenta Karty rabatowej, w zależności rodzaju Karty Rabatowej.
4. Upusty cenowe lub korzyści określone w ust. 1 – 3 przysługują wyłącznie Beneficjentowi Karty, chyba że co innego wynika z indywidualnej decyzji właściciela Hotelu lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Hotel ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi hotelowe objęte są Programem „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum”.
6. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przyznawania upustów cenowych w każdym czasie włącznie z anulowaniem upustów cenowych lub korzyści w całości.
7. Aby upust został przyznany, Beneficjent Karty jest zobowiązany okazać swoją Kartę Rabatową pracownikowi Hotelu zanim nabędzie towar lub usługę Hotelową z upustem, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Beneficjent Karty zgłasza pracownikowi Hotelu swój status w Programie „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” z podaniem rodzaju Karty Rabatowej, którą dysponuje. W takim przypadku Beneficjent Karty może zostać zobowiązany przez pracownika Hotelu do okazania Karty Rabatowej przed realizacją usługi hotelowej objętej upustem cenowym.
9. Upusty cenowe  dotycza tylko standardowych usług oferowanych przez Hotel.

Upusty cenowe nie obejmują towarów lub usług hotelowych przecenionych lub objętych innymi upustami cenowymi, niż wynikające z Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum”.

10. Upusty cenowe nie dotyczą specjalnie skalkulowanych pakietów pobytowych oraz brunchy.
11. Upusty cenowe nie obejmują towarów lub usług hotelowych zamawianych (rezerwowanych) w inny sposób niż bezpośrednio w Hotelu. W szczególności upusty cenowe nie obejmują towarów lub usług hotelowych zamawianych (rezerwowanych) za pośrednictwem internetowych platform rezerwacyjnych (innych niż strona internetowa Hotelu).

12. Przy okazji organizacji imprez okolicznościowych, upusty cenowe obowiązują tylko od oferty standardowej.
13. Upusty cenowe lub inne korzyści przysługujące Beneficjentom Karty nie stanowią pieniądza elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 ze zm.) ani innego środka płatniczego.

 

§ 6. Dane Beneficjenta Karty

1. W związku z przystąpieniem do Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” Beneficjent Karty może podać Hotelowi dane dotyczące jego osoby, w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, w celu obsługi Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” oraz kontaktów Hotelu z Beneficjentem Karty.
2. Podanie Hotelowi danych, o których mowa w ustępie 1, jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Programie „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum”.
3. W przypadku podania Hotelowi przez Beneficjenta Karty danych, o których mowa w ust. 1., Hotel może przekazywać Beneficjentowi Karty za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej:

  • informacje o zmianach Regulaminu,
  • informacje o innych niż objęte Regulaminem akcjach rabatowych lub promocyjnych,
  • oferty handlowe Hotelu lub podmiotów Grupy ISP.

 

§ 7. Utrata statusu Beneficjenta Karty

1. W przypadku odwołania przez Hotel prawa do używania Karty Rabatowej osoba, której kartę przyznano traci status Beneficjenta i jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu Karty Rabatowej Hotelowi.
2. Status Beneficjenta Karty wygasa w przypadku śmierci Beneficjenta Karty.
3. Beneficjent Karty może zrezygnować z uczestnictwa w Programie „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” w każdym momencie, poprzez zwrot Karty Rabatowej Hotelowi.

 

§ 8. Zakończenie Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum”

1. Hotel zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” w każdym czasie.
2. Zakończenie Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” oznacza anulowanie wszystkich upustów cenowych lub korzyści dla Beneficjentów Karty.
3. Zawieszenie Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” oznacza wstrzymanie udzielania wszystkich upustów cenowych lub korzyści dla Beneficjentów Karty.
4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu „Karty Rabatowe Hotelu Pałac Alexandrinum” Hotel umieści informację o tym fakcie na stronie internetowej Hotelu.

 

§ 9. Publikacja i zmiany Regulaminu

1. Regulamin publikowany jest na stronie internetowej Hotelu.
2. Hotel uprawniony jest do wprowadzania w każdym czasie zmian do niniejszego Regulaminu.
3. Zawiadomienie Beneficjentów Karty o zmianie Regulaminu następuje poprzez umieszczenie informacji o zmianie Regulaminu oraz treści zmian na stronie internetowej Hotelu.
4. Beneficjent Karty ma obowiązek znać treść Regulaminu Karty.

 

§ 10. Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin uznaje się za zaakceptowany przez Beneficjenta Karty z chwilą pierwszego użycia karty wydanej Beneficjentowi Karty.
2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu będzie uznana za zaakceptowaną przez Beneficjenta Karty z chwilą pierwszego użycia następującego po wprowadzeniu zmian do Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu „Karta Rabatowa Hotelu Pałac Alexandrinum”

 

Aby zostać posiadaczem Karty Brązowej, wartość zrealizowanych w Hotel Pałac Alexandrinum transakcji na jedną osobę fizyczną musi wynieść minimum 2000,00 PLN.
Aby zostać posiadaczem Karty Srebrnej, wartość zrealizowanych w Hotel Pałac Alexandrinum transakcji na jedną osobę fizyczną musi wynieść minimum 5000,00 PLN.
Aby zostać posiadaczem Karty Złotej, wartość zrealizowanych w Hotel Pałac Alexandrinum transakcji na jedną osobę fizyczną musi wynieść minimum 10 000,00 PLN.


RABATY CENOWE NA NOCLEGI
Uczestnicy Programu otrzymują zniżki na noclegi w Hotel Pałac Alexandrinum w wysokości:

  • 10% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Brązowej
  • 15% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Srebrnej
  • 20% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Złotej

Zniżka dotyczy jedynie pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także pokoju dla dzieci do lat 16 mieszkających w oddzielnym pokoju.


RABATY GASTRONOMICZNE
Uczestnicy Programu otrzymują zniżki na gastronomię w Hotel Pałac Alexandrinum w wysokości:

  • 10% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Brązowej
  • 15% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Srebrnej
  • 20% od wartości rachunku dla posiadaczy karty Złotej

Aby skorzystać ze zniżki gastronomicznej należy okazać kartę przed złożeniem zamówienia, lub przenieść (w przypadku posiadaczy kart mieszkających w hotelu) płatność na rachunek zajmowanego pokoju, a rabat zostanie uznany przy rozliczeniu końcowym za wszystkie usługi.

 

Zniżka dotyczy jedynie osób mieszkających w pokoju, w którym mieszka posiadacz karty, a w przypadku rodzin z dziećmi, zniżka dotyczy także dzieci do 16 lat mieszkających w oddzielnym pokoju. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać kartę przed dokonaniem zakupu, lub przenieść (w przypadku posiadaczy kart mieszkających w hotelu) płatność na rachunek zajmowanego pokoju, a rabat zostanie uznany przy rozliczeniu końcowym za wszystkie usługi.

 

MOŻLIWOŚCI PÓŹNIEJSZEGO OPUSZCZENIA POKOJU
Wszyscy posiadacze karty Srebrnej lub posiadacze karty Złotej mają możliwość pozostania w pokoju hotelowym do godziny 16:00 w dniu wyjazdu, pod warunkiem, że poinformują o tym z odpowiednim wyprzedzeniem recepcję. Oferta ta może być ograniczona ze względu na dostępność pokoi.

 

 

Aktualności29

Paź

Czym się kierować, wybierając salę na studniówkę?

Znalezienie odpowiedniego miejsca na Studniówkę nie jest łatwe. Czym się kierować, wybierając salę na studniówkę?

więcej

29

Paź

Gdzie można pojeździć konno w okolicach Warszawy?

Zapraszamy Państwa do Palcowej stajni w miejscowości Krubki-Górki.

więcej

Bądź zawsze na bieżąco


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel oraz podmioty powiązane z grupy ISP, którym Hotel powierzy przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu otrzymywania na bieżąco informacji o ofercie Hotelu oraz podmiotów powiązanych z Grupy ISP oraz zapoznałem się z Polityką Prywatności i Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. Mam świadomość, że zgodę tę mogę wycofać w każdej chwili.