Konkurs „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum”

Konkurs „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum”

21 Sep /2023
22 Sep /2023
 1. HomePage
 2. Hotel
 3. Blog
 4. Konkurs „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum”
09 of June 2020

Byłeś już Gościem w naszym hotelu?

A może wraz z rodziną lub przyjaciółmi relaksowałeś się na pałacowych tarasach, delektując się wyśmienitymi daniami z restauracji Tremo?

Udało Ci się zrobić zdjęcia podczas pobytu?

Przyślij zdjęcie, opisz w ciekawy sposób gdzie dokładnie zostało zrobione i weź udział w konkursie!

Do wygrania vouchery do luksusowego SPA Alexandrinum!

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum”

1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum” (dalej „Konkurs”) jest Hotel Pałac Alexandrinum, Krubki-Górki 13a, 05-326 Poświętne, NIP 952-120-65-88, zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Konkurs trwa od dnia 9 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r do godziny 23:59.

2

Zasady uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest powiązana własnościowo z Organizatorem, nie jest jego pracownikiem lub, współpracownikiem ani nie jest członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
 2. Udział w Konkursie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do Konkursu oznacza jego akceptację.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu:

1) opublikować pod postem konkursowym na profilu Hotel Pałac Alexandrinum na portalu Facebook zdjęcie konkursowe.

2) Zdjęcie konkursowe powinno przedstawiać interpretację tematu „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum.”

 1. Przystępując do konkursu Uczestnik godzi się na opublikowanie zgłoszonego przez niego zdjęcia/filmiku na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w mediach społecznościowych.
 2. Uczestnik musi dysponować wszelkimi prawami do zdjęcia, które to prawa nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy zdjęcie przedstawia osobę Uczestnika, Uczestnik zgłaszając zdjęcie/filmik do Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy zdjęcie/filmik zawiera wizerunki innych osób, zgłoszenie go do Konkursu wymaga wcześniejszego uzyskania przez Uczestnika zgody tych osób na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.
 3. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na to, że zdjęcie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 zostanie wykorzystane do stworzenia galerii zdjęć ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, która zostanie opublikowana na mediach społecznościowych Pałacu Alexandrinum. Uczestnik akceptuje fakt, że zdjęcie może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy hotelu. Uczestnik zgłaszając do konkursu zdjęcie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z zdjęcia w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od zgłoszenie do konkursu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 w zakresie autorskich praw na korzystanie z zdjęcia w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, udostępnianie w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystanie zdjęcia do celów promocji lub reklamy hotelu Pałac Alexandrinum, zezwalanie na tworzenie i eksploatację opracowań filmiku/zdjęcia, łączenie go z innymi dobrami. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do filmiku/zdjęcia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie filmików/zdjęć:

1) niezgodnych z regulaminem portalu Facebook,

2) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

4) naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

5) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Hotel Pałac Alexandrinum.

3

Zasady wyłaniania zwycięzców

 1. Wyłonienia zwycięzców (kolejno I, II i III miejsce) dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie również, w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2) weryfikacja nadesłanych zgłoszeń pod kątem zgodności z Regulaminem,

3) stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

4) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 1. Lista zwycięzców obejmie osoby, których zdjęcie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 zdaniem Komisji Konkursowej w najwyższym stopniu spełnia kryterium konkursowe. Kryterium konkursowym jest ciekawe pod względem wizualnym oraz treści przedstawienie motywu przewodniego „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum”.
 2. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje większością głosów.
 3. Lista zwycięzców, wraz z informacją o zajętym miejscu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora lub na Facebooku do dnia 8 lipca 2020 r. Zwycięskie prace zostaną udostępnione na mediach społecznościowych hotelu.

 

 

4

Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są

1) nagroda za zajęcie pierwszego miejsca – Voucher na pobyt w hotelu Pałac Alexandrinum dla dwóch osób w pokoju Standard

2) nagroda za zajęcie II i III miejsca: vouchery do SPA Alexandrinum na kwotę 150 zł każdy.

 1. Nagroda nie podlega zamianie przez Organizatora na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do przyznanej mu nagrody inną osobę.

5

Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie lub telekomunikacyjne.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem informacji o wygranej w konkursie wynikające z błędnego podania przez Uczestnika jego numeru telefonu lub adresu e-mail.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji Uczestnika lub przekazania mu nagrody z powodu podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych lub zmiany danych osobowych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany.

6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres siedziby Organizatora z dopiskiem na kopercie „Najpiękniejsze chwile w Pałacu Alexandrinum”, przez cały czas trwania Konkursu oraz w okresie tygodnia po opublikowaniu listy zwycięzców. W przypadku wysłania reklamacji przesyłką pocztową poleconą decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty wpłynięcia.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

7

Ochrona danych osobowych

 1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Uczestników niezbędne do wydania nagrody będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, opublikowania danych zwycięzcy, przyznania oraz wydania nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników.
 2. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w Regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8

Postanowienia końcowe

 1. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma wyłączne prawo dokonywania jego wiążącej wykładni.
 5. Wszelkie pytania związane z postanowieniami niniejszego Regulaminu należy kierować drogą elektroniczną na adres marketing@palac-alexandrinum.pl.
 6. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym zakresie pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zawieszony w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.palac-alexandrinum.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej Organizatora.

 

See on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by KANCELARIA PRAWNA WITOLD MODZELEWSKI RADCA PRAWNY; HOTEL PAŁAC ALEXANDRINUM WITOLD MODZELEWSKI; CENTRUM REHABILITACJI, Kaleńska 8, 04-367, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved