Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez

Witolda Modzelewskiego Hotel pałac Alexandrinum
Krubki-Górki 13 A, 05-326 Poświętne,
NIP:952-120-65-88

 

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

 1. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych Klientów Hotelu

Dane osobowe naszych Klientów pozyskiwane są w związku z zawieraniem umów które wykorzystywane są w trakcie trwania umowy dla celów takich jak:

 1. zawarcie oraz realizacja umowy Hotelem  a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 2. informowanie Państwa na bieżąco o ofercie Hotelu oraz podmiotów powiązanych z Grupy ISP,
 3. marketing bezpośredni,
 4. dochodzenie roszczeń,
 5. raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług,
 6. weryfikacja zdolności płatniczych,
 7. profilowanie danych – w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Hotel:

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas niezbędny do dochodzenia uzasadnionych roszczeń.

 

 1. Jaki rodzaj danych osobowych należy podać?
 1. imie i nazwisko
 2. PESEL
 3. adres zamieszkania

 

- w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych – m. in.:

 1. numer telefonu
 2. adres e-mail

 

 1. Przekazywanie danych

Hotel w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 • pracownikom oraz współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych w celu realizacji usług hotelowych,
 • świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w związku ze świadczeniem usług hotelowych).

 

 1. Prawo dostępu do danych

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 2. wydania kopii przetwarzanych danych,
 3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Hotel przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      VII. Dobrowolność

Wyrażenie zgody na przetważanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Hotel oraz podmiotów powiązanych z grupy ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane.

Aktualności29

Paź

Czym się kierować, wybierając salę na studniówkę?

Znalezienie odpowiedniego miejsca na Studniówkę nie jest łatwe. Czym się kierować, wybierając salę na studniówkę?

więcej

29

Paź

Gdzie można pojeździć konno w okolicach Warszawy?

Zapraszamy Państwa do Palcowej stajni w miejscowości Krubki-Górki.

więcej

Bądź zawsze na bieżąco


Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hotel oraz podmioty powiązane z grupy ISP, którym Hotel powierzy przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w celu otrzymywania na bieżąco informacji o ofercie Hotelu oraz podmiotów powiązanych z Grupy ISP oraz zapoznałem się z Polityką Prywatności i Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. Mam świadomość, że zgodę tę mogę wycofać w każdej chwili.